Ydych chi’n athro cynradd neu’n gwybod am athrawon cynradd yn ardaloedd Abertawe a Chastell Nedd, a chanddynt rywfaint o wybodaeth o’r iaith Gymraeg, ond a fyddai’n dymuno dysgu a gwella safon eu hiaith er mwyn gallu cyflwyno’r Gymraeg yn gywir ac yn hyderus yn y dosbarth fel ail iaith?

Os ydych chi, yna mae Canolfan Peniarth yn darparu cyfle arbennig i chi fynychu cwrs Lefel Sylfaen yn Abertawe a fydd yn rhedeg rhwng Ionawr ac Ebrill 2015.

Mae’r cwrs yn rhan o Gynllun Sabothol Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru.  Bwriad y cwrs yw creu athrawon sy’n siarad a deall yr iaith, a datblygu hyder yr athrawon i ddefnyddio’r Gymraeg yn yr ysgol mewn ystod eang o gyd-destunau.  Mae’n gwrs dwys a fydd yn cael ei ddysgu am gyfnod o 11 wythnos gyda chyfleoedd arsywli arfer da mewn amrywiaeth o ysgolion.  Bydd athrawon sy’n cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn derbyn Diploma Lefel Sylfaen gan CBAC.

Mae’r cwrs yn rhad ac am ddim, gyda holl gostau’r hyfforddiant a chostau cyflenwi, teithio a llety, yn cael eu darparu gan Lywodraeth Cymru.

Am fwy o fanylion, gallwch naill ai gysylltu â Chanolfan Peniarth dros y ffon, 01267 676 772, neu drwy e-bost sabothol@canolfanpeniarth.org .