Mae Canolfan Peniarth wedi bod yn cydweithio gyda Mudiad Meithrin yn ystod y misoedd diwethaf er mwyn datblygu adnodd penodol ar gyfer y cylchoedd meithrin ac ymarferwyr blynyddoedd cynnar.

Mae Cam Cyntaf; Cerddoriaeth yn y Cyfnod Sylfaen yn becyn cerddorol arbennig sy’n cynnwys CD o ganeuon hwyliog, llyfr caneuon, a chardiau gweithgareddau sy’n cynnig syniadau creadigol newydd ac unigryw sy’n hybu llythrennedd a rhifedd mewn modd creadigol. 

Mae ymchwil yn dangos fod cerddoriaeth yn gallu chwarae rôl allweddol yn natblygiad plant ifanc.  Dywedir fod pŵer unigryw mewn cerddoriaeth i alluogi plant i feithrin sgiliau cyfathrebu, datblygu creadigrwydd a hunan-fynegiant sy’n ei wneud yn gatalydd delfrydol ar gyfer byd addysg a datblygiad plentyndod.

Dywedodd Carys Richards, aelod o dim awduro Cam Cyntaf, ac Uwch Ddarlithydd o fewn Cyfadran Addysg a Hyfforddiant Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant; ”Mae plentyn yn dysgu drwy brofiad uniongyrchol.  Mae datblygiad gwybyddol yn dibynnu ar brocio’r synhwyrau wrth sicrhau profiadau corfforol a chlywedol er enghraifft, fel a argymhellir o fewn y pecyn, ac yna mae’r plentyn yn creu atgofion, ac yn adeiladu llwybrau cryfach yn yr ymennydd wrth ail-adrodd profiad pleserus”.

Dywedodd Mr Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Cafodd yr adnodd Cam Cyntaf gwreiddiol ei gyhoeddi gan y Ganolfan nol yn 2012 ar gyfer y sector cynradd yn benodol, ond ar ôl cynnal trafodaethau gyda Cam wrth Gam o Fudiad Meithrin, a deall bod prinder adnoddau addysgol creadigol gwreiddiol ar gyfer yr oed meithrin, penderfynwyd addasu’r pecyn gwreiddiol ar gyfer anghenion penodol y cylchoedd meithrin er mwyn diwallu’r galw hwnnw am adnoddau creadigol”.

Daw’r datblygiad penodol hwn ond rhai wythnosau wedi i’r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, gyhoeddi ymgynghoriad cyhoeddus ar gynllun i ddatblygu gweithlu medrus a chymwys er mwyn gwella safon addysg yn y blynyddoedd cynnar, a fydd hefyd yn gymorth i godi statws gofalwyr a staff mewn meithrinfeydd.

Dywedodd Harri Jones, Cyfarwyddwr Cam wrth Gam, “Mae Cam wrth Gam yn hyfforddi 200 o ymarferwyr blynyddoedd cynnar yn flynyddol i Ddiploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant mewn cylchoedd meithrin a dosbarthiadau Cyfnod Sylfaen ysgolion ar hyd a lled Cymru. Wrth eu hyfforddi mae’n bwysig ein bod yn atgyfnerthu’r cymhwyster gydag adnoddau pwrpasol i’n myfyrwyr i’w cynorthwyo i fod yr ymarferwyr gorau posib. Mae’r adnodd yma gan Ganolfan Peniarth yn enghraifft wych o bartneriaeth yn gweithio ar ei orau, gan fod y myfyrwyr nid yn unig wedi cael adnodd gwerth chweil ond hefyd hyfforddiant gan Peniarth ar sut i’w ddefnyddio i’w llawn botensial.”

Gellir cael mwy o fanylion am yr adnodd Cam Cyntaf ar wefan Canolfan Peniarth, lle mae modd gweld clipiau fideo arfer dda.