Dydd Gwener, 20 Mehefin lansiwyd cyfres newydd o lyfrau Cymraeg eu hiaith gan y Ganolfan – Mêts Maesllan.  Mae’r gyfres wedi eu datblygu yn benodol ar gyfer cynorthwyo plant yng Nghyfnod Allweddol 2 sydd ag anawsterau dysgu penodol i feistroli llythrennedd yn y Gymraeg.

Mae Mêts Maesllan yn dilyn hynt, helynt a diddordebau criw o ffrindiau 10 ac 11 oed sef Mim, Ben, Sam, Wil a Bob y ci, sy'n byw ym mhentref Maesllan. Mae'r gyfres yn cynnwys pecyn o 32 o lyfrau trawsgwricwlaidd sy'n cynnwys rhai ffuglen, ffeithiol ac ambell un ar ffurf mydr ac odl. Mae'r llyfrau a'r gweithgareddau wedi eu graddoli ar 4 lefel er mwyn datblygu sgiliau darllen a phob un yn adeiladu ar y lefel flaenorol.

Tîm o arbenigwyr profiadol iawn ym maes gloywi iaith a’r maes anghenion ychwanegol sydd wedi bod yn gyfrifol am awduro’r gyfres.  Mae Bethan Clement a Marian Thomas wedi cyhoeddi nifer o lyfrau ac adnoddau o fewn y maes llythrennedd a gloywi iaith, tra fod Nanna Ryder, sy’n ddarlithydd o fewn Cyfadran Addysg Athrawon Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yn arbenigwraig yn y maes Anghenion Ychwanegol ac eisoes wedi cyhoeddi llyfr yn y maes yn y flwyddyn ddiwethaf, Yr ABC i Anghenion Ychwanegol.

Dywedodd Nanna Ryder, “Mae’r gyfres yn canolbwyntio ar gamau seinegol a phatrymau iaith, ac mae’r llyfrau yn lyfrau byr rhwng 16 a 28 tudalen er mwyn denu diddordeb y plant hynny sydd fel arfer yn amharod i ddarllen.  Yn ogystal â’r llyfrau, mae llawlyfr ar gyfer athrawon yn ogystal ag amryw o weithgareddau rhyngweithiol i gydfynd gyda phob llyfr, ac sy’n ffocysu ar wahanol agweddau ieithyddol, er enghraifft, patrymau sillafu, strwythur brawddegau, darllen a deall ac ati” meddai Nanna.

Hon fydd yr ail gyfres o lyfrau ar gyfer disgyblion cynradd y mae’r Ganolfan wedi ei chyhoeddi eleni, yn dilyn y gyfres boblogaidd Tybed Pam? a lansiwyd ym mis Chwefror, a dywedodd Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, Mr Gwydion Wynne, “Rydym yn disgwyl y bydd y gyfres newydd hon yn gyfres boblogaidd iawn unwaith eto gyda nifer o ymholiadau ac archebion eisoes wedi’n cyrraedd.  Roedd tipyn o waith paratoi a chynllunio gofalus i’w wneud ar gyfer y gyfres ac rydym yn falch iawn fod y gyfres bellach wedi’w chyhoeddi”.

Mae modd prynu’r gyfres o lyfrau fel pecyn cyflawn am £79.99 neu mae’r llyfrau ar gael yn unigol am £2.99.  Gellir archebu drwy siop ar-lein y Ganolfan.

Cafodd y lansiad ei gynnal yng Nghynhadledd Genedlaethol Anghenion Ychwanegol CBAC, yng Nghanolfan Medrus, Aberystwyth ac isod gweler ychydig luniau o'r digwyddiad.

Awduron y Gyfres gyda Chyfarwyddwr y Ganolfan (Chwith i'r Dde); Marian Thomas, Nanna Ryder, Bethan Clement, Gwydion Wynne.

Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr y Ganolfan yn cyflwyno'r Gyfres i'r gynulleidfa

Y gynulleidfa'n gwylio clip fideo o'r adnodd.

 

Dyma glip fideo sy'n dangos y llyfrau a'r adnoddau'n cael eu defnyddio ar lawr y dosbarth.