About Gruff Ifan, Rheolwr Cyfathrebu

This author has not yet filled in any details.
So far Gruff Ifan, Rheolwr Cyfathrebu has created 49 entries.

Math y Mwydyn: Adnodd newydd i ddysgu plant i ffurfio llythrennau a geiriau

"

Mae’r Ganolfan yn falch o gyhoeddi ei bod wedi bod yn cydweithio’n agos gyda chyfaill arbennig iawn dros fisoedd yr haf yn paratoi adnodd arbennig i blant er mwyn eu cynorthwyo i ddysgu sut i ffurfio llythrennau a rhifau – Math y Mwydyn.

Daeth aelod o staff y Ganolfan ar draws Math y Mwydyn tra’n palu’r ardd yn gynharach yn y flwyddyn! Nid mwydyn cyffredin mo Math y Mwydyn, ond mwydyn meddylgar a chlyfar sydd wedi ymartrefu ym mydreddu a llaca gerddi a phriddoedd ffrwythlon tref Caerfyrddin ers dyddiau’r dewin Myrddin – yn ôl pob son! Mae Math y Mwydyn yn honi iddo dderbyn swyn hudolus gan y Dewin Myrddin, sydd wedi rhoi iddo’r gallu i lusgo lingo’r wyddor Gymraeg yn ogystal â rhifau di-ri-fedi!  Credwch neu beidio, ond mae Math hefyd yn honi ei fod wedi cynorthwyo gyda rhai o gampweithiau llenyddol ein cenedl, gan gynnwys llawysgrifau Llyfr Du Caerfyrddin….!

Rydym yn falch iawn o fod wedi dod ar draws Math felly, ac mae wedi cytuno i rannu rhai o’i gyfrinachau gyda phlant Cymru, er mwyn eu helpu i ddatblygu’r grefft o ysgrifennu, yn y gobaith y byddan nhw rhyw ddydd yn cyflawni campweithiau llenyddol - fel Math!

Dyma gyflwyno pecyn Math y Mwydyn i chi felly, sef adnodd wedi ei anelu at blant sydd yn dysgu sut i ffurfio llythrennau’r wyddor Gymraeg a rhifau.  Mae’r pecyn yn cynnwys dau lyfr: Math y Mwydyn, Llythrennau o bob Math, a Math y Mwydyn; Rhifau o bob Math.

 

    

Mae'r llyfrau hefyd yn cynnwys canllawiau a lluniau ar sut i ddal a defnyddio pensil wrth ffurfio'r llythrennau a'r rhifau.  Yn ogystal a'r ddau lyfr, mae posteri a CD-Rom i gefnogi'r adnodd, ac mae modd prynu'r llyfrau, poster a'r CD-rom arwahan, neu fel pecyn cyflawn.  

v

Mae modd archebu'r holl ddeunyddiau o'r siop ar-lein.  Cliciwch yma am ragor o wybodaeth!

 

"

By |September 3rd, 2014|External News @en|Comments Off on Math y Mwydyn: Adnodd newydd i ddysgu plant i ffurfio llythrennau a geiriau

Catalog newydd y Ganolfan!

"

Gyda thymor newydd ar droed, mae'r Ganolfan wedi cyhoeddi catalog newydd ar gyfer y flwyddyn 2014/15.

Mae'r catalog newydd yn cynnwys holl gynnyrch ac adnoddau y Ganolfan - gan gynnwys ein cynnyrch newydd, gwybodaeth am ein hadnoddau rhyngweithiol a digidol i gyd, yn osgystal â manylion a dyddiadau cyrsiau'r Cynllun Sabothol o fewn ein gwasanaethau hyfforddiant iaith mewn addysg.

Am y tro cyntaf hefyd, mae'r Ganolfan eleni wedi cynhyrchu calendr ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.  Bydd copiau o'n catalog a'r calendr yn cael eu dosbarthu i ysgolion ac athrawon drwy ein partneriaid yn ystod yr wythnosau nesaf.  Yn y cyfamser, mae croeso ichi gysylltu â ni yn y swyddfa er mwyn derbyn copi, neu gallwch lawrlwytho copi digidol o'r wefan.

"

By |September 2nd, 2014|External News @en|Comments Off on Catalog newydd y Ganolfan!

Uchafbwyntiau’r Ganolfan yn yr Eisteddfod Genedlaethol

"

Ar ôl cyfnod hynod brysur dros y misoedd diwethaf yn lansio cyfres lyfrau newydd i blant, ac yn mynychu cynadleddau i athrawon ar hyd a lled y wlad, daeth gweithgareddau haf y Ganolfan i ben yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli fis Awst gyda llu o weithgareddau.  Roedd gan y Ganolfan ogof antur i blant ar y maes, lle cafwyd gweithgareddau amrywiol yn cynnwys sesiwn ddawnsio gyda Heini (S4C); sesiwn o ganu gyda Ffa-la-la, gweithdy rap mêts gyda Mr Phormula, gweithdy gemwaith, sesiwn Tric a Chlic, a sesiwn stori ar Chwedlau Cymru gyda Mererid Hopwood.

Yn ogsytal â'r gweithgareddau i blant, cafwyd cyfle i groesawu Nia Parry o raglen S4C, Cariad@Iaith i stondin y Ganolfan, lle bu'n sgwrsio gyda rhai o gyn-fynychwyr cyrsiau'r Cynllun Sabothol Cenedlaethol fel rhan o dderbyniad y Ganolfan ar y maes i ddathlu datblygiadau diweddar o fewn ein gwasanaethau hyfforddiant iaith.  Yn ystod y sesiwn hwn, cafwyd cyfle i glywed am gynlluniau'r Ganolfan ar gyfer cyrsiau'r Cynllun Sabothol am y dair blynedd nesaf.  Braf oedd croesawu Nia Parry i'r derbyniad, yn ogsytal â rhai o'n partneriaid yn yr Ysgolion Cynradd ac Uwchradd, yr Awdurdodau Addysg Lleol, Llywodraeth Cymru, a rhai o'r staff newydd fydd yn ymuno â'r Ganolfan ym mis Medi.

Cyhoeddwyd catalog newydd y Ganolfan ar gyfer 2014/15 yn ystod yr Eisteddfod yn ogystal, a bydd y catalog hwn yn cael ei ddosbarthu i athrawon ac ysgolion yn yr wythnosau nesaf drwy ein partneriaid.  Mae modd ichi gysylltu â ni yn y swyddfa i dderbyn copi yn ogystal.

Yn y cyfamser, dyma glip fideo o uchafbwyntiau'r Ganolfan yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli fis Awst.

"

By |September 1st, 2014|External News @en|Comments Off on Uchafbwyntiau’r Ganolfan yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Lansio cyfres newydd o lyfrau i gynorthwyo plant i feistroli llythrennedd yn y Gymraeg – Mêts Maesllan.

"

Dydd Gwener, 20 Mehefin lansiwyd cyfres newydd o lyfrau Cymraeg eu hiaith gan y Ganolfan – Mêts Maesllan.  Mae’r gyfres wedi eu datblygu yn benodol ar gyfer cynorthwyo plant yng Nghyfnod Allweddol 2 sydd ag anawsterau dysgu penodol i feistroli llythrennedd yn y Gymraeg.

Mae Mêts Maesllan yn dilyn hynt, helynt a diddordebau criw o ffrindiau 10 ac 11 oed sef Mim, Ben, Sam, Wil a Bob y ci, sy'n byw ym mhentref Maesllan. Mae'r gyfres yn cynnwys pecyn o 32 o lyfrau trawsgwricwlaidd sy'n cynnwys rhai ffuglen, ffeithiol ac ambell un ar ffurf mydr ac odl. Mae'r llyfrau a'r gweithgareddau wedi eu graddoli ar 4 lefel er mwyn datblygu sgiliau darllen a phob un yn adeiladu ar y lefel flaenorol.

Tîm o arbenigwyr profiadol iawn ym maes gloywi iaith a’r maes anghenion ychwanegol sydd wedi bod yn gyfrifol am awduro’r gyfres.  Mae Bethan Clement a Marian Thomas wedi cyhoeddi nifer o lyfrau ac adnoddau o fewn y maes llythrennedd a gloywi iaith, tra fod Nanna Ryder, sy’n ddarlithydd o fewn Cyfadran Addysg Athrawon Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yn arbenigwraig yn y maes Anghenion Ychwanegol ac eisoes wedi cyhoeddi llyfr yn y maes yn y flwyddyn ddiwethaf, Yr ABC i Anghenion Ychwanegol.

Dywedodd Nanna Ryder, “Mae’r gyfres yn canolbwyntio ar gamau seinegol a phatrymau iaith, ac mae’r llyfrau yn lyfrau byr rhwng 16 a 28 tudalen er mwyn denu diddordeb y plant hynny sydd fel arfer yn amharod i ddarllen.  Yn ogystal â’r llyfrau, mae llawlyfr ar gyfer athrawon yn ogystal ag amryw o weithgareddau rhyngweithiol i gydfynd gyda phob llyfr, ac sy’n ffocysu ar wahanol agweddau ieithyddol, er enghraifft, patrymau sillafu, strwythur brawddegau, darllen a deall ac ati” meddai Nanna.

Hon fydd yr ail gyfres o lyfrau ar gyfer disgyblion cynradd y mae’r Ganolfan wedi ei chyhoeddi eleni, yn dilyn y gyfres boblogaidd Tybed Pam? a lansiwyd ym mis Chwefror, a dywedodd Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, Mr Gwydion Wynne, “Rydym yn disgwyl y bydd y gyfres newydd hon yn gyfres boblogaidd iawn unwaith eto gyda nifer o ymholiadau ac archebion eisoes wedi’n cyrraedd.  Roedd tipyn o waith paratoi a chynllunio gofalus i’w wneud ar gyfer y gyfres ac rydym yn falch iawn fod y gyfres bellach wedi’w chyhoeddi”.

Mae modd prynu’r gyfres o lyfrau fel pecyn cyflawn am £79.99 neu mae’r llyfrau ar gael yn unigol am £2.99.  Gellir archebu drwy siop ar-lein y Ganolfan.

Cafodd y lansiad ei gynnal yng Nghynhadledd Genedlaethol Anghenion Ychwanegol CBAC, yng Nghanolfan Medrus, Aberystwyth ac isod gweler ychydig luniau o'r digwyddiad.

Awduron y Gyfres gyda Chyfarwyddwr y Ganolfan (Chwith i'r Dde); Marian Thomas, Nanna Ryder, Bethan Clement, Gwydion Wynne.

Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr y Ganolfan yn cyflwyno'r Gyfres i'r gynulleidfa

Y gynulleidfa'n gwylio clip fideo o'r adnodd.

 

Dyma glip fideo sy'n dangos y llyfrau a'r adnoddau'n cael eu defnyddio ar lawr y dosbarth.

 

 

"

By |June 16th, 2014|External News @en|Comments Off on Lansio cyfres newydd o lyfrau i gynorthwyo plant i feistroli llythrennedd yn y Gymraeg – Mêts Maesllan.

Y Ganolfan ar daith ar draws Cymru

"

Mae cyfnod prysur ar droed yng Nghanolfan Peniarth wrth i baratoadau ddechrau ar gyfer mynd ar daith o gwmpas Cymru i arddangos ein cynnyrch ac i lansio cyfres lyfrau newydd gyffrous, Mêts Maesllan.

Mae'r Ganolfan wedi datblygu'n sylweddol i sawl cyfeiriad yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a bydd y Ganolfan yn teithio ar hyd a lled y wlad yn ystod yr wythnosau nesaf er mwyn rhoi cyfle i athrawon a rhieni ddod i siarad â’r staff ac i glywed mwy am ein cynnyrch a’n gwasanaethau.

Sefydlwyd y Ganolfan nol yn 2008, yn wreiddiol fel canolfan gyhoeddi Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yn creu a chyhoeddi adnoddau addysgol cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.  Erbyn heddiw fodd bynnag, mae portffolio’r Ganolfan wedi ehangu a datblygu i gynnwys gwasanaethau arbenigol sy’n ychwanegol i gyhoeddi llyfrau ac adnoddau blaengar.  Bellach, mae gan y Ganolfan y capasiti i greu adnoddau digidol amrywiol sy’n cynnwys adnoddau rhyngweithiol, ffilm, gwefannau, elyfrau ac apiau technoleg symudol.  Yn ogystal â’r gwasanaethau digidol, cynnigir gwasanaethau hyfforddiant iaith mewn addysg, gan gynnwys cyrsiau Cynllun Sabothol Cenedlaethol Llywodraeth Cymru.

Tra fod y Ganolfan eisoes wedi lansio un cyfres o lyfrau poblogaidd yn gynharach eleni, sef cyfres Tybed Pam? sy'n cynnwys 6 llyfr stori ar y thema Addysg Grefyddol, bydd cyfres lyfrau newydd yn cael ei chyhoeddi ym mis Mehefin, sef Mêts Maesllan.  Mae'r gyfres newydd hon yn cynnwys 32 o lyfrau darllen lliwgar Cymraeg sy'n gyfuniad o storiau a llyfrau ffeithiol yn dilyn bywyd a diddordebau criw bywiog o ffrindiau.  Bydd gemau rhyngweithiol digidol a thaflenni gwaith yn cyd-fynd gyda phob llyfr yn ogystal â llawlyfr i athrawon.  Fe welir manylion am lansiad y gyfres yn y tabl digwyddiadur isod.

Mae'r Ganolfan eisoes wedi dechrau cynllunio a pharatoi ar gyfer cyhoeddi mwy o lyfrau ar gyfer 2014/15 yn ogystal, gyda thrafodaethau eisoes wedi dechrau rhwng y Ganolfan â rhai o awduron adnabyddus Cymru megis Manon Steffan (Blasu, Fel Aderyn, Y Lolfa), Hywel Griffiths (Dirgelwch y Bont, Gwasg Gomer) a Gwenno Davies (Tudur Budr, Gwasg Gomer).  

Bydd mwy o fanylion am y llyfrau a'r adnoddau hyn yn ymddangos ar ein gwefan yn ystod yr haf.  Yn y cyfamser, os hoffech glywed mwy am gynnyrch a gwasnaethau’r Ganolfan, galwch i’n gweld yn un o’r sesiynau neu'r digwyddiadau isod:

Digwyddiadur haf 2014

Dyddiad Gweithgaredd Digwyddiad Lleoliad

23 Mai 2014

Stondin arddangos

Cynhadledd Anelu at Ragoriaeth

Abertawe

26 - 31 Mai 2014

Stondin arddangos

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Bala

4 & 5 Mehefin 2014

Stondin arddangos

Cynhadledd Cymraeg ail iaith Sir Gâr

Sancler

6 Mehefin

Stondin arddangos

Cynhadledd Cymraeg ail iaith CBAC

Aberystwyth

6 Mehefin

Gweithdy hyfforddiant iaith mewn addysg

Cynhadledd Cymraeg ail iaith CBAC

Aberystwyth

6 Mehefin

Gweithdy adnoddau addysg Cymraeg ail iaith

Cynhadledd Cymraeg ail iaith CBAC

Aberystwyth

20 Mehefin

Stondin arddangos

Cynhadledd Anghenion Dysgu Ychwanegol CBAC

Aberystwyth

20 Mehefin

Lansio cyfres lyfrau Mêts Maesllan

Cynhadledd Anghenion Dysgu Ychwanegol CBAC

Aberystwyth

30 Mehefin

Stondin arddangos

Cynhadledd Cymraeg iaith gyntaf CBAC

Llandrindod

7 & 8 Gorffennaf

Stondin arddangos

Seremoniau Graddio Myfyrwyr PC:YDDS

Caerfyrddin

2 - 9 Awst

Stondin arddangos

Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr

Llanelli

Am fwy o fanylion, cysylltwch â swyddfa'r Ganolfan ar 01267 676 772.

"

By |May 9th, 2014|External News @en|Comments Off on Y Ganolfan ar daith ar draws Cymru

Cyhoeddi adnodd Cymraeg ail iaith i gefnogi athrawon

"

Yr wythnos hon, cyhoeddwyd adnodd newydd gan y Ganolfan, a fydd yn cynnal a chefnogi athrawon wrth iddyn nhw gyflwyno'r Gymraeg ar draws y cwricwlwm mewn ysgolion lle'r addysgir y Gymraeg fel ail iaith.

Mae'r adnodd Cymraeg i bawb yn un trawsgwricwlaidd ac yn cynnwys deunyddiau ar gyfer meysydd Addysg bersonol, Addysg grefyddol, Daearyddiaeth, Celf, Cerddoriaeth, Cymraeg a Chymraeg ail iaith, Drama, Dylunio a thechnoleg, Gwyddoniaeth, Hanes, Mathemateg, Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu.

Mae'r pecyn yn cynnwys;

  • 25 o gardiau trawsgwricwlwaidd A4 mewn lliw llawn;

  • taflen A3 sy'n cynnwys geirfa allweddol i athrawon;

  • cardiau ar fachyn sy'n cynnwys yr ymadroddion sy'n cael eu defnyddio amlaf yn y dosbarth a thudalennau gwag i athrawon gael ychwanegu eu hoff ymadroddion;

  • ffeiliau sain o'r eirfa a'r ymadroddion allweddol;

  • canllawiau a syniadau ar gyfer cyflwyno'r gweithgareddau;

Yn ogystal â chynnwys amryw o syniadau ac enghreifftiau o weithgareddau posibl i athrawon, mae Cymraeg i bawb yn cynnwys canllaw sy'n rhestri ymadroddion defnyddiol ar gyfer y dosbarth wedi eu grwpio mewn adrannau hylaw fel cyfarchion, gorchmynion, gosod nodau a gwersi ac ati, ac annogir athrawon i wneud defnydd o'r ffeiliau sain sydd wedi eu creu ar gyfer yr eirfa a'r ymadroddion allweddol hefyd, gan fod ynganu a goslefu'n gywir yn hollbwysig wrth gyflwyno'r Gymraeg i ddysgwyr.

Mae Cymraeg i bawb ar gael i'w archebu'n uniongyrchol oddi ar ein siop ar-lein am £30, ac yn ychwanegol i'r pecyn cyflawn, mae modd prynu'r cardiau ar fachyn sy'n cynnwys yr ymadroddion defnyddiol, arwahan am £4.99.

 

"

By |May 8th, 2014|External News @en|Comments Off on Cyhoeddi adnodd Cymraeg ail iaith i gefnogi athrawon

Cyhoeddi adnodd rhyngweithiol ar chwedlau Cymru ar gyfer Cyfnod Allweddol 2

"

Yn dilyn derbyn nawdd o du Llywodraeth Cymru, mae Canolfan Peniarth wedi cyhoeddi adnodd rhyngweithiol unigryw ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 sy’n dod a daearyddiaeth a llenyddiaeth ynghyd drwy edrych ar y cysylltiadau rhwng chwedlau a’r tirlun naturiol yng Nghymru.

Mae’r adnodd Chwedlau Cymru, yn adnodd dwyieithog ac sy’n canolbwyntio ar chwe chwedl adnabyddus iawn, gan gynnwys Cantre’r Gwaelod, Santes Dwynwen, Llyn y Fan Fach, Brenin Arthur, Melangell a Beddgelert.  Yn ogystal ag adrodd hanes y chwedlau, mae’r adnodd yn cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol i gydfynd â phob chwedl ac sy’n ymateb yn uniongyrchol i ofynion y cwricwlwm cenedlaethol ar gyfer Daearyddiaeth CA2.

Dr Sioned Vaughan Hughes o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant fu’n cydlynu’r gwaith ar gyfer y prosiect, a dywedodd, “Wrth ddarllen am chwedlau yn gyffredinol, mae modd i rywun ddysgu llawer am eu lleoliad hefyd, er enghraifft enwau mynyddoedd, afonydd a llynoedd. Mae’r adnodd Chwedlau Cymru wedi ei ddatblygu ar ffurf gwefan ddeniadol  a byrlymus a fydd yn helpu dysgwyr nid yn unig i ddysgu am hanes y chwedlau, ond i ddysgu am yr hyn y mae’r chwedlau’n ei ddweud am Gymru â’i phobl yn ogystal.  Darperi cyfleoedd i ddatblygu sgiliau llythrennedd y dysgwyr law yn llaw â'u sgiliau daearyddol”.

Dywedodd Mr Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr y Ganolfan, “Mae hi wedi bod yn braf gweithio ar y prosiect hwn gan ei fod yn wahanol iawn yn yr ystyr ei fod yn dod a rhai o brif chwedlau llenyddiaeth Gymraeg ag elfennau penodol o’r maes daearyddiaeth at ei gilydd.  Mae’r wefan sydd wedi ei dylunio ar gyfer yr adnodd yn cynnwys amryw o nodweddion ychwanegol a fydd yn gymorth i athrawon gyda’u gwersi.”

Cliciwch yma am ragor o fanylion ac i bori drwy’r adnodd.

"

By |March 27th, 2014|External News @en|Comments Off on Cyhoeddi adnodd rhyngweithiol ar chwedlau Cymru ar gyfer Cyfnod Allweddol 2

Denu nawdd i ddatblygu a chyhoeddi adnoddau addysg newydd

"Yn yr wythnos ddiwethaf, clywodd y Ganolfan ei bod wedi llwyddo i ennill pum cais tendr o du Llywodraeth Cymru, i ddatblygu rhagor o lyfrau ac adnoddau i’r sector addysg dros y ddwy flynedd nesaf. Ymysg y tendrau llwyddiannus mae cyhoeddi drama...

By |March 17th, 2014|External News @en|Comments Off on Denu nawdd i ddatblygu a chyhoeddi adnoddau addysg newydd

Lansio cyfres o lyfrau Addysg Grefyddol yn y Cyfnod Sylfaen

"

Ar ddydd Mercher, 12 Chwefror 2014, lansiodd canolfan gyhoeddi Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Canolfan Peniarth, cyfres o lyfrau newydd i blant yn Ysgol Llys Hywel, Hendygwyn-ar-daf, lle mae un o’r awduron yn dysgu.

Mae cyfres Tybed pam?, sydd ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg, yn cynnwys chwe llyfr stori ar y thema addysg grefyddol ynghyd â llawlyfr ymarferwyr a phecyn o weithgareddau cysylltiedig.  Yn rhan o’r gyfres, mae’r llyfrau Holi HaiFi, dy frawd, yw e!Planed arbennig HarriGwneud y pethau bychainY seremoni enwi, a Stori Reuben.

Awdurwyd y gyfres gan Dr. Geraint Davies a Dr. Sioned Hughes sy’n ddarlithwyr ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Catheryn Clement, Prifathrawes sydd bellach wedi ymddeol a Beryl Bowen sy’n athrawes yn Ysgol Llys Hywel, Hendygwyn.

Meddai Mr Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae prinder mewn llyfrau ac adnoddau dwyieithog o fewn y pwnc addysg grefyddol yn y sector addysg gynradd, ac rydym yn falch iawn o fod wedi derbyn cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru er mwyn ein galluogi i gydweithio gydag awduron i gyhoeddi’r gyfres arbennig hon. Mae nifer yr archebion yr ydym eisoes wedi eu derbyn ar gyfer y gyfres yn brawf o’r galw am adnodd o’r fath”.

Mae’r gyfres yn adnodd sy’n cefnogi gofynion y Fframwaith Cenedlaethol Enghreifftiol ar gyfer Addysg Grefyddol i ddisgyblion 3 i 19 oed yng Nghymru a Fframwaith y Cyfnod Sylfaen gyda phob un o’r straeon yn canolbwyntio ar gwestiwn sylfaenol a gaiff ei archwilio yng nghyd-destun bywyd rhywun crefyddol, gwyl neu gyd-destun crefyddol arall.    Mae’r gweithgareddau yn rhoi cyfleoedd i’r dysgwyr ddatblygu syniadau, teimladau a safbwyntiau gyda dychymyg, creadigedd a sensitifrwydd a fydd yn eu helpu i fynegi barn am y byd, eu gobeithion, a’u breuddwydion.

Mae’r llyfrau’n cael eu gwerthu arwahan am £5.99 yr un, neu fel pecyn cyflawn am £30, ac ar gael yn y Gymraeg neu'r Saesneg.  Mae llyfryn ymarferwyr yn dod gyda phob archeb am becyn cyflawn, a gellir archebu copiau yn uniongyrchol o siop y Ganolfan ar y we.

"

By |February 12th, 2014|External News @en|Comments Off on Lansio cyfres o lyfrau Addysg Grefyddol yn y Cyfnod Sylfaen

Dathlwch Ddiwrnod y Llyfr gyda Chanolfan Peniarth!

"

Er mwyn ymuno yn nathliadau Diwrnod y Llyfr ar ddydd Iau 6 Mawrth, bydd modd i blant ac ysgolion lawrlwytho gweithgareddau ymarferol yn ymwneud â straeon a chymeriadau o fewn llyfrau ac adnoddau y Ganolfan. Anfonwch lun o’ch disgyblion atom naill ai’n darllen un o lyfrau’r Ganolfan, neu’n lliwio un o gymeriadau’r llyfrau, ac fe anfonwn dystysgrif at bawb i gydnabod eu cyfraniad a’u hymwneud yn y dathliadau! Bydd y gweithgareddau ar gael i'w lawrlwytho o'n gwefan rhwng y 3ydd a'r 7fed o Fawrth.  Dilynwch y ddolen ar dudalen gartref ein gwefan am ragor o fanylion.

Yn ychwanegol at hyn, bydd gostyngiad o 10% ar bob archeb a wneir ar ein siop ar-lein am ddiwrnod cyfan ar 6 Mawrth 2014. Defnyddiwch y cod 'diwrnodllyfr2014'.

"

By |February 7th, 2014|External News @en|Comments Off on Dathlwch Ddiwrnod y Llyfr gyda Chanolfan Peniarth!