Trefniadau dysgu o bell  Ysgol y Dderwen

Mae’r ysgol wedi sefydlu dull dysgu o bell yng ngoleuni adolygiad o’r dystiolaeth ar ddysgu o bell a gyhoeddwyd gan y Sefydliad Gwaddol Addysg (EEF) fel rhan o’u pecyn o adnoddau i gefnogi ysgolion, yn ystod cyfnodau o gau llawn a / neu rannol. Cydnabyddir bod yna lawer o ddehongliadau ar sut y gellid cyflwyno dysgu o bell.

Fodd bynnag, derbynnir yn gyffredinol bod dau ddull ar gael:-

 1. Dysgu anghydamserol: lle mae disgyblion yn cwblhau gweithgareddau’n annibynnol, ar wahanol adegau, yn seiliedig ar eu dymuniadau eu hunain a / neu eu hamgylchiadau cartref.e.e.

> Mae’r pecynnau dysgu a baratowyd ymlaen llaw yn gwahaniaethu’n briodol ar gyfer unigolion. Mae’r rhain hefyd yn caniatáu i ddisgyblion weithio ar aelwydydd gwahanol e.e neiniau a theidiau, lle mae’n anodd cael mynediad i gyfrifiadur neu o fewn sefydliad “hwb gofal” ar dîr yr ysgol.

> gwaith wedi’i osod ar google classroom / J2E neu Flipgrid (yn dibynnu ar ddosbarth y plentyn)

 1. Dysgu cydamserol lle mae myfyrwyr yn cwblhau gweithgareddau gyda nifer fawr o blant ar yr un pryd, ar-lein fel arfer. Gelwir y rhain yn fwy cyffredin fel ‘ffrydio byw’ neu ‘gwersi byw’.

Buddion Cydnabyddedig

Mae asesiad tystiolaeth gyflym y Sefydliad Gwaddol Addysg yn archwilio’r ymchwil bresennol (o 60 adolygiad systematig a meta-ddadansoddiadau) ar gyfer dulliau y gallai ysgolion eu defnyddio, neu eisoes yn eu defnyddio, i gefnogi dysgu disgyblion tra bod ysgolion wedi lleihau gweithrediadau oherwydd COVID-19. Mae copi o’r asesiad tystiolaeth ar gael yma (. https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/Covid-19_Resources/Remote_learning_evidence_review/Rapid_Evidence_Assessment_summary.pdf

 

Cydnabu’r ysgol fod dulliau anghydamserol o ddysgu yn darparu mwy o hyblygrwydd i ddisgyblion ac y gallant fod yn haws i rieni / gofalwyr a myfyrwyr eu rheoli gartref. Efallai y bydd yn lleihau pryder rhai disgyblion a allai ei chael hi’n anodd cynnal cyflymder gwersi cydamserol. Fodd bynnag, gall dulliau cydamserol o ddysgu, megis ‘ffrydio byw’ fod yn ymarferol ac yn briodol mewn rhai amgylchiadau. Mae hyn yn arbennig o wir o blaid ymgysylltu â disgyblion. Gall gwersi cydamserol neu ‘ffrydio byw’ gyda myfyrwyr hefyd fod yn ddefnyddiol iawn ar gyfer cynnal cysylltiad â myfyrwyr a staff. Mantais arall yw bod adborth i fyfyrwyr yn fwy rhyngweithiol.

Wrth bennu ein dull gweithredu, mae’r ysgol wedi tynnu ar ganfyddiadau’r EEF, sy’n dod i’r casgliad, wrth weithredu strategaethau i gefnogi dysgu o bell disgyblion, neu gynorthwyo rhieni / gofalwyr i wneud hyn, fod pethau allweddol i’w hystyried, gan gynnwys cynnwys:

 

* Mae ansawdd addysgu yn bwysicach na sut mae gwersi yn cael eu cyflwyno;

* Mae sicrhau mynediad at dechnoleg yn allweddol, yn enwedig i fyfyrwyr difreintiedig;

* Gall rhyngweithio cyfoedion ddarparu cymhelliant a gwella canlyniadau dysgu;

* Gall cefnogi myfyrwyr i weithio’n annibynnol wella canlyniadau dysgu; a

* Mae gwahanol ddulliau o ddysgu o bell yn gweddu i wahanol fathau o gynnwys

 

Dull diwygiedig o Ionawr 2021

Mae yna lawer o drafod cyhoeddus ynghylch rhinweddau pob math o ddysgu. Mae arweiniad Llywodraeth Cymru yn glir mai ysgolion unigol sy’n gyfrifol am ddysgu o bell .Felly, gwnaed ein penderfyniad ar y dull cymeradwy o ddysgu o bell yng ngoleuni’r canllaw annibynnol hwn.

Bydd dull yr ysgol o ddysgu o bell yn rhoi mwy o bwyslais ar ddulliau anghydamserol. Mae hyn yn caniatáu i ddisgyblion ymgymryd â gwaith yn annibynnol, ar gyflymder sy’n addas i’w hanghenion, yn ogystal â chefnogi cyflwyno cynnwys mewn modd mwy hyblyg. Mae gwersi anghydamserol yn debygol o gynnwys athrawon dosbarth yn darparu fideos cysylltiedig a / neu droslais i’r cyfarwyddiadau/adnoddau a gynlluniwyd er mwyn cefnogi dealltwriaeth ddyfnach trwy ddarparu mwy o eglurder o ran cyfarwyddyd ac adborth ar gyfer dealltwriaeth.

Er bod llawer o gryfderau i’r dull hwn o ddysgu o bell, cydnabyddir y gallai rhyngweithio cyfyngedig â staff fod â ffactor sy’n cyfyngu ar gymhelliant ac ansawdd y dysgu sy’n digwydd. O ganlyniad, mae’r ysgol yn darparu profiadau cydamserol neu ‘ffrydio byw’ i bob dosbarth cofrestru ddwywaith yr wythnos.

Cefnogaeth i deuluoedd

Rydym yn deall, yn ystod cyfnodau clo, lle mae bron pob disgybl yn gweithio o bell, bod angen cefnogaeth ar deuluoedd i helpu eu plant i gael mynediad i’w dysgu.

Hoffem eich atgoffa ein bod bob amser yma i helpu – i wrando ar ymholiadau a’u hateb yn ddyddiol. Er bod drysau’r ysgol ar gau ar hyn o bryd, mae addysg a gofal yn parhau. Mae croeso i chi gysylltu â ni.

“Ymhob achos, mae’n bwysig i athrawon ac arweinwyr ysgolion ddefnyddio eu barn broffesiynol wrth bennu’r gefnogaeth y maen nhw’n ei darparu i’w myfyrwyr a monitro ei heffaith ar ddysgu”.

Sefydliad Gwaddol Addysg (EEF)

 

 

 

Cynlluniau Dewis Doeth 6 

Uned 3 a 4

Uned 5 a 6

Cynlluniau Dewis Doeth 5

Uned 3 a 4

Uned 5 a 6

Cynlluniau Dewis Doeth 4

Uned Dan 5

Blwyddyn 1 a 2

Blwyddyn 3 a 4

Blwyddyn 5 a 6

 Cynlluniau Dewis Doeth 3

Uned Dan 5  Codau QR

Blwyddyn 1 a 2

Blwyddyn 3 a 4

Blwyddyn 5 a 6

Cynlluniau Dewis Doeth 2

Uned Dan 5

Uned 1 a 2

Uned 3 a 4

Uned 5 a 6

Mae croeso i gysylltu â ni .  Cliciwch isod:-

Screen Shot 2020-04-17 at 12.11.22

Cynlluniau Dewis Doeth 1

Uned 3 a 4

Uned 5 a 6

Apiau Meithrin/Derbyn

Apiau Blwyddyn 1 a 2

 

Gwersi a Thaflenni gwaith- cliciwch ar y ddolen isod

Screen Shot 2020-05-03 at 15.37.50

 

Cwricwlwm Ysgol y Dderwen

Mae pedwar diben wrth wraidd cwricwlwm Ysgol y Dderwen; sy’n rhoi’r cyfle i bob plentyn a pherson ifanc ddatblygu i fod:

 • yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes;

 • yn gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith;

 • yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus sy’n barod i fod yn ddinasyddion yng Nghymru a’r byd;

 • yn unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Ein nod yw cynnig addysg a gofal o’r safon uchaf mewn awyrgylch hapus, caredig, gweithgar a diogel fel bod pob plentyn, beth bynnag fo’i allu, yn cyrraedd ei lawn botensial. Rhoddir pwyslais ar ddysgu medrau sylfaenol llythrennedd, rhifedd a TGCh a phwysleisir pwysigrwydd eu gwneud yn berthnasol ac yn ystyrlon i’r plentyn.

Mae’n bwysig gwneud y plentyn yn ymwybodol o’i amgylchfyd, ei gymuned, ei wlad a’i fyd.

Trwy ddefnyddio dulliau dysgu sydd wedi selio ar themau, mae strwythur ein cwricwlwm yn cynnwys chwe Maes Dysgu a Phrofiad.  Mae pob un o’r Meysydd Dysgu a Phrofiad yn cyfrannu mewn ffordd bendant a phenodol at ddatblygu pedwar diben y cwricwlwm. Gyda’i gilydd, maent yn diffinio ehagder ein cwricwlwm.  Mae’r profiadau addysgiadol i ni’n cynnig yn rhan annatod o’n cwricwlwm, sy’n ehangu gorwelion ein plant, yn symbylu eu dychymyg ac yn hybu mwynhad wrth ddysgu.

Y chwe maes dysgu a phrofiad yw:

 • Iaith, llythrennedd a chyfathrebu:-

Mae ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu yn ymwneud â meithrin gwybodaeth, sgiliau a rhinweddau mewn llafaredd, darllen, ysgrifennu a llenyddiaeth o fewn ac ar draws ieithoedd. Maent hefyd yn meithrin dealltwriaeth a hunaniaeth ddiwylliannol dysgwyr, eu hymdeimlad o hunan, a’u lle a’u llais mewn cymdeithas a all gyfrannu’n sylweddol at economi a bywyd diwylliannol ffyniannus i Gymru.

Mae ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu yn cyfrannu at ddatblygu dysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n gyfathrebwyr effeithiol yn Gymraeg, Saesneg, ieithoedd eraill a thrwy gyfryngau digidol. Bydd cynnig/creu cyd-destunau ystyrlon yn cymell dysgwyr i feithrin a defnyddio sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth, i ddatblygu agweddau cadarnhaol tuag at ddysgu iaith ac yn y pen draw, yn rhoi cymhelliant annatod iddynt ddysgu a defnyddio ieithoedd.

Mae dysgu ieithoedd yn cyflwyno safbwyntiau gwahanol. Mae’r hyder i ddefnyddio ieithoedd yn galluogi dysgwyr i addasu’n fedrus i wahanol rolau a chyd-destunau, meddwl yn greadigol, datrys problemau a chymryd risgiau, gan ddod yn gyfranwyr mentrus, creadigol, yn unigol ac ar y cyd.

Mae ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu yn cyfrannu at ddatblygu dinasyddion egwyddorol, gwybodus. Mae dysgwyr yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i chwarae rhan hyderus a sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed yn effeithiol. Byddant yn dysgu sut i ymgysylltu’n feirniadol ag ieithoedd a llenyddiaeth mewn amrywiaeth o gyfryngau. Mae ieithoedd a llenyddiaeth yn datblygu ymdeimlad dysgwyr o hunaniaeth, gan eu helpu i ddeall eu diwylliant a’u cymuned a chreu ymdeimlad o berthyn. Gall meithrin sgiliau mewn ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu helpu dysgwyr i gadw eu hunain ac eraill yn ddiogel yn y byd go iawn a’r byd rhithwir. Gall unigolion iach, hyderus gyfleu eu teimladau, dehongli teimladau pobl eraill a datblygu cydberthnasau cadarnhaol.

 • Mathemateg a rhifedd

Mae MDPh Mathemateg a Rhifedd yn hyrwyddo Dysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes drwy wneud y canlynol:

 • Datblygu agwedd gadarnhaol tuag at y pwnc.
 • Sefydlu diddordeb gydol oes mewn mathemateg.
 • Annog dysgwyr i fod yn annibynnol, yn chwilfrydig, yn agored eu meddwl, yn barod i dderbyn camgymeriadau a dysgu ohonynt mewn ffordd bwrpasol, fathemategol.
 • Datblygu metawybyddiaeth er mwyn i ddysgwyr wybod pa gamau i’w cymryd er mwyn gwella perfformiad.

Mae MDPh Mathemateg a Rhifedd yn hyrwyddo Cyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith drwy wneud y canlynol:

 • Annog dysgwyr i fod yn greadigol drwy gymryd risgiau wrth ystyried ffyrdd gwahanol o fynd i’r afael â phroblemau mathemategol a rhifyddol.
 • Datblygu gallu dysgwyr i ddadansoddi sefyllfaoedd mathemategol a llunio dadleuon rhesymegol mewn ymateb i hynny

Mae MDPh Mathemateg a Rhifedd yn hyrwyddo Dinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd drwy wneud y canlynol:

 • Creu cyfleoedd i gael trafodaethau sy’n seiliedig ar dystiolaeth a gwneud penderfyniadau gwybodus
 • Ei gwneud yn bosibl dadansoddi data yn feirniadol er mwyn ffurfio barn wybodus ar faterion cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd ac amgylcheddol.
 • Ymsefydlu dealltwriaeth dysgwyr o gyllid personol, lleol, cenedlaethol a rhyngwladol

Mae MDPh Mathemateg a Rhifedd yn hyrwyddo Unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd boddhaus fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas drwy wneud y canlynol:

 • Annog dysgwyr i ddefnyddio eu sgiliau rhifedd ar draws y cwricwlwm i wneud dewisiadau effeithiol er mwyn sicrhau iechyd a lles ar hyd eu hoes

Sicrhau eu bod yn meddu ar y wybodaeth a’r sgiliau i reoli cyllid personol ac i gyllidebu nawr ac yn y dyfodol; gan ddehongli gwybodaeth a data er mwyn asesu risg.

 • Gwyddoniaeth a thechnoleg (yn cynnwys cyfrifiadureg)

Drwy ddeall ‘yr hyn sy’n bwysig’ am wyddoniaeth a thechnoleg, bydd dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth gadarn o’r byd ac yn dod yn hyderus, yn alluog ac yn greadigol.

Mae gwyddoniaeth a thechnoleg yn ddynamig. Mae dysgwyr uchelgeisiol, galluog yn deall bod gwybodaeth bob amser yn agored i gael ei herio gan dystiolaeth a thechnoleg newydd a bod yn rhaid iddi adlewyrchu newidiadau mewn dealltwriaeth wyddonol a thechnolegol.

Mae gwyddoniaeth a thechnoleg yn defnyddio dulliau rhagfynegi, profi a chwestiynu. Bydd dysgwyr yn deall, os nad yw arsylwadau, prototeipiau na chanlyniadau arbrofion y gellir eu hailadrodd yn cefnogi syniad, fod yn rhaid iddynt gael eu gwrthod neu eu haddasu a’u profi eto. Mae dysgwyr sy’n gyfranwyr mentrus, creadigol yn croesawu heriau o’r fath. Maent yn cymryd risgiau, yn arloesi ac yn gwerthuso, ac yn dysgu creu atebion. Maent yn wydn ac yn benderfynol.

Mae dysgwyr sy’n gwybod llawer am wyddoniaeth a thechnoleg yn dod yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus sy’n gallu defnyddio a gwerthuso tystiolaeth i ddod i gasgliadau. Mae dadlau’n rhesymegol, yn foesol, yn gyson ac yn adeiladol yn eu helpu i werthuso tystiolaeth.

Mae dysgwyr a fydd yn dod yn unigolion iach, hyderus yn gwybod sut i ddod o hyd i wybodaeth am iechyd a lles corfforol a meddyliol. Gallant ddefnyddio’r hyn y maent yn ei wybod am effaith maeth ac ymarfer corff ar eu cyrff. Mae eu gwybodaeth am wyddoniaeth a thechnoleg, a’u dealltwriaeth ohonynt, yn eu helpu i fyw bywydau annibynnol a difyr a chadw eu hunain ac eraill yn ddiogel.

 • Celfyddydau mynegiannol

Drwy’r Celfyddydau Mynegiannol, gall ysgolion ac athrawon annog plant a phobl ifanc i ddatblygu sut mae nhw’n gwerthfawrogi gwaith creadigol. Gallant hefyd annog datblygiad eu talent creadigol a’u sgiliau artistig a pherfformio. Mae’r Celfyddydau Mynegiannol yn rhoi cyfle i archwilio’r meddwl, mireinio a mynegi syniadau a defnyddio’r meddwl, y dychymyg a’r synhwyrau’n greadigol. Maent hefyd yn hyrwyddo ymchwilio i faterion sy’n ymwneud â hunaniaeth bersonol a diwylliannol. Er mwyn ymgysylltu â’r Celfyddydau Mynegiannol, mae angen ymroddiad, dyfalbarhad a manwl gywirdeb, galluoedd sy’n fuddiol ar gyfer dysgu drwyddi draw.

Mae’r Celfyddydau Mynegiannol yn ysbrydoli ac yn cymell gan eu bod yn cysylltu plant a phobl ifanc â phrosesau creadigol, perfformiadau a chynnyrch pobl eraill ac yn ysgogi eu dulliau arbrofi a’u creadigrwydd eu hunain. Maent yn cynnig llawer o gyfleoedd i gael profiad, megis ymweliadau â theatrau ac orielau, a chyfleoedd i ddod ag arbenigedd artistiaid a cherddorion, er enghraifft, i mewn i’r ystafell ddosbarth. Mae llwyddo i ymwneud â’r Celfyddydau Mynegiannol hefyd yn darparu sail ar gyfer cyfranogi gydol oes ac, yn y pen draw, gall gyfrannu at fywyd diwylliannol ac economi lewyrchus i Gymru.

Mae’r Celfyddydau Mynegiannol yn datblygu dysgwyr uchelgeisiol, galluog ac yn eu hannog i ymchwilio i feysydd newydd ac ymestynnol o brofiad ac i ymdrechu i wella eu perfformiad. Drwy ddatblygu eu creadigrwydd mewn amrywiaeth o ffurfiau mynegiant; cynnig cyd-destunau cyfoethog a heriau lle y gallant gydweithio, a sicrhau eu bod yn dysgu drwy arfarnu eu gwaith, mae dysgwyr yn dod yn gyfranwyr mentrus, creadigol.  Mae dysgwyr yn dod yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus drwy ddeall eu hunaniaeth ddiwylliannol eu hunain yn ogystal â hunaniaeth ddiwylliannol cymdeithasau mewn lleoedd a chyfnodau eraill, a thrwy ymchwilio i faterion cymhleth ac anodd. Mae dysgwyr yn dod yn unigolion iach, hyderus gan fod y Celfyddydau Mynegiannol yn eu helpu i ddatblygu gwydnwch ac i deimlo’n fwy hyderus wrth iddynt gael mwynhad a boddhad personol o fynegiant creadigol; gan gyfrannu’n uniongyrchol at gyfoethogi ansawdd eu bywyd.

 • Iechyd a lles

Mae iechyd a lles yn ymwneud ag agweddau corfforol, seicolegol, emosiynol a chymdeithasol ar ein bywydau.

Mae Iechyd a Lles yn allweddol i’n galluogi ni i ddod yn ddysgwyr llwyddiannus/ yn allweddol er mwyn i ni allu dysgu’n llwyddiannus. Bydd dysgwyr yn dod i wybod a deall sut mae eu cyd-destunau cymdeithasol, diwylliannol a ffisegol, eu meddwl a’u cyflwr corfforol yn effeithio ar eu hiechyd, eu lles a’u parodrwydd i ddysgu drwy gydol eu hoes. Byddant yn ymgysylltu’n feirniadol ag amrywiaeth o wybodaeth i’w helpu i wneud penderfyniadau a datblygu eu gwerthoedd a’u hunaniaethau.  Mae datblygu sgiliau cymdeithasol a sgiliau gweithio mewn tîm yn eu helpu i ddod yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog ac yn eu paratoi ar gyfer y gweithle.

Bydd dysgwyr yn cael y cyfle i ymgysylltu’n greadigol â syniadau heriol sy’n ymwneud ag emosiynau a pherthnasau. Byddant yn datblygu’r sgiliau i siarad am y rhain a dod yn gyfranwyr mentrus, creadigol. Bydd gweithgarwch corfforol a gweithgarwch arall yn galluogi dysgwyr i chwarae rolau amrywiol mewn timau.

Byddant yn dysgu sut i wneud dewisiadau cadarnhaol a sut mae’r rhain yn effeithio ar eu hiechyd a’u lles eu hunain ac ar iechyd a lles eraill. Byddant yn dysgu i ryngweithio â gwahanol gyd-destunau cymdeithasol, diwylliannol a ffisegol. Byddant yn dysgu sut i ymgysylltu â’r rhain mewn ffordd gyfrifol, gan werthfawrogi pwysigrwydd cyfrannu’n gadarnhaol a pharchu eraill. Byddant yn ystyried y materion cymdeithasol ac egwyddorol sy’n effeithio ar iechyd a lles eraill, gan ddod yn ddinasyddion egwyddorol a gwybodus.

Bydd dysgwyr yn dysgu beth sy’n dylanwadu ar eu hiechyd a’u lles, gan gynnwys bwyta’n iach, gweithgarwch corfforol a chamddefnyddio sylweddau, a sut i wneud y penderfyniadau cywir.  Byddant yn datblygu’r sgiliau a’r rhinweddau sy’n eu galluogi i ddod yn unigolion iach, hyderus. Byddant yn dysgu pwysigrwydd gwydnwch, hunanddisgyblaeth, ceisio cymorth a datblygu perthnasau cadarnhaol.

 • Dyniaethau (gan gynnwys Addysg Grefyddol)

Mae Maes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau yn astudio profiad pobl yn y gorffennol a’r presennol yng Nghymru, yn y Deyrnas Unedig ac yn y byd ehangach. Mae’n cynnwys ffactorau a chysyniadau hanesyddol, daearyddol, crefyddol ac anghrefyddol, gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol.

Drwy ystyried y datganiadau ‘Yr Hyn sy’n Bwysig’ am y Dyniaethau, bydd dysgwyr yn astudio pobl, lle, amser a chredoau crefyddol ac anghrefyddol/safbwyntiau byd-eang. Byddant yn dysgu am Gymru, Prydain a’r byd ehangach, yn y gorffennol a’r presennol, er mwyn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth gadarn o gysyniadau hanesyddol, daearyddol, gwleidyddol, economaidd, crefyddol, anghrefyddol a chymdeithasol. Byddant yn dilyn prosesau ymholi, yn dysgu sut i werthuso’r dystiolaeth a ganfyddir ganddynt mewn ffordd feirniadol a sut i gymhwyso a chyfleu eu gwybodaeth yn effeithiol, a bydd hyn yn ei dro yn cyfrannu at feithrin eu gallu a’u huchelgais.

Bydd dysgwyr yn datblygu amrywiaeth o sgiliau a rhinweddau er mwyn dod yn gyfranwyr mentrus, creadigol a dinasyddion cyfrifol Byddant yn ymgysylltu’n feirniadol â materion lleol, cenedlaethol a byd-eang ac yn defnyddio eu gwybodaeth er mwyn creu cysylltiadau rhwng heriau a chyfleoedd yn y gorffennol a’r presennol. Byddant yn dychmygu dyfodol posibl a thrwy hyn yn cyfrannu mewn ffordd gadarnhaol at fywydau pobl yn eu cymuned leol, yng Nghymru, yn y Deyrnas Unedig ac yn y byd ehangach. .

Bydd dysgwyr yn deall eu hawliau, gwerthoedd, moeseg, credoau crefyddol ac anghrefyddol / safbwyntiau byd-eang ac athroniaeth eu hunain ac eraill. Drwy ddeall, parchu a herio gwahanol gredoau crefyddol ac anghrefyddol/safbwyntiau byd-eang a sut i arfer eu hawliau a’u cyfrifoldebau democrataidd, bydd dysgwyr yn dod yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus o Gymru a’r byd ehangach. Byddant yn ystyried, yn archwilio ac yn gwneud dewisiadau gwybodus ynghylch cynaliadwyedd ac effaith eu gweithredoedd eu hunain ac eraill yng Nghymru, yn y Deyrnas Unedig ac yn y byd ehangach.

Drwy ddatblygu eu safbwyntiau personol ar faterion sy’n ymwneud ag amrywiaeth barn grefyddol ac anghrefyddol byd-eang, heriau egwyddorol a chynhwysiant cymdeithasol, byddant yn dod yn unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd boddhaus fel aelodau gwerthfawr yn y gymdeithas yng Nghymru a’r byd ehangach. Bydd archwilio’r byd naturiol, yn lleol, ledled Cymru ac yn y byd ehangach, yn eu helpu i ddatblygu eu llesiant ac ymdeimlad o le.