Screen Shot 2014-09-29 at 16.42.18

 

Mae cyfoeth o ddata ar y safle, o wybodaeth gyd-destunol, er enghraifft data ar niferoedd disgyblion a nodweddion amdanynt, i berfformiad ysgolion, lefelau presenoldeb a data am staffio a chyllid. Mae data perfformiad ysgolion yn cael eu gosod yn eu cyd-destun hefyd. Er enghraifft, caiff ysgolion eu meincnodi yn erbyn ysgolion sydd â lefelau tebyg o Brydau Ysgol am Ddim a chânt eu cymharu ag ysgolion sydd yn yr un “teulu” (grŵp o ysgolion sy’n wynebu lefel her weddol debyg). Rydym o’r farn mai dyma’r ffordd orau a thecaf o ystyried perfformiad ysgol.

Mae’r safle wedi’i ddatblygu i’w gwneud yn bosibl gweld data manwl ar-lein am berfformiad ysgol ac i helpu rhieni i ddeall eu hysgol leol, ymgysylltu â hi a’i chefnogi. Fodd bynnag, ni fydd y data yn disgrifio perfformiad yr ysgol yn llawn ar ben ei hun ac mae’n bwysig ystyried ffynonellau eraill o wybodaeth, megis adroddiadau Estyn a’r ysgolion eu hunain, wrth ystyried pa ysgol y bydd eich plentyn yn dymuno mynychu.

Mae Fy Ysgol Leol yn ceisio adlewyrchu perfformiad yr holl ddisgyblion mewn ysgol fel bod y dull yn gynhwysol ac yn eu cymhwyso’n gyson. Mae hyn yn adlewyrchu’r agwedd gynhwysol a gymerwyd i Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yng Nghymru a phryder canolog y Llywodraeth Cymru ar gyfer y canlyniadau ar gyfer pob dysgwr.

Mae’n bwysig nodi gall y ddarpariaeth ar gyfer disgyblion Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) amrywio o ysgol i ysgol – efallai y bydd rhai ysgolion wedi dynodi unedau lle mae’r holl ddisgyblion ag AAA yn cael eu haddysgu, tra mewn ysgolion eraill gall disgyblion AAA yn cael eu haddysgu mewn dosbarthiadau prif ffrwd .