folders

pdf icon

Adolygwyd a chytunwyd ar y polisiau isod yn ystod ein Cyfarfod Corff Llywodraethol  (16eg o Dachwedd 2021)

 

Polisi Amddiffyn Plant

Polisi a chanllawiau derbyniadau Sir Gâr

Polisi Ffrydio Byw/ Live Streaming Policy

polisi Iaith

Polisi atal bwlio

Polisi Cwynion

Polisi codi tal

Hysbysiad a Pholisi Diogelu Data

Polisi Cloi’r ysgol mewn argyfwng

Polisi Iechyd a Diogelwch

Polisi Iechyd a Lles

Polisi Camddefnyddio Sylweddau

Polisi Chwythu’r Chwiban

Polisi Bwyd a Ffitrwydd

Polisi Rheoli Absenoldeb Staff

Polisi /Gweithdrefnau Cyfnod Ymsefydlu Gweithwyr

Polisi rhyddid gwybodaeth

Cynllun Mynediad a Chydraddoldeb

Polisi a Chynllun Hygyrchedd

Polisi atal eithafiaeth a radelaceiddio

Polisi Diogelu Data

Polisi e-ddiogewlch

Polisi Absenoldeb y Sir 

Polisi a Gweithdrefnau Gweithio’n Hyblyg

Polisi cyflogau

Polisi Presenoldeb a Phrydlondeb

Polisi Disgyblu ac Ymddygiad

Polisi Cyfle Cyfartal

Polsi Addysg Rhyw

Polisi Addysg Dysgu Ychwanegol

Polisi Mwy Abl a Thalentog

Polisi rheoli perfformiad

Polisi cwricwlwm

Rheolau Gweithdrefn Ariannol ar gyfer Ysgolion